Nástěnková stolní dělící přepážka 60 x 80 cm se svorkou | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

Pravidla soutěže Naše škola je COOL

Pravidla soutěže Naše škola je COOL

Datum: 25.4. 2022

1) Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost Consulta Bürotechnik s.r.o., IČ 25327101, se sídlem Cukrovarská 519/20, 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25902, (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je agentura Break Point Communications, s.r.o., IČ: 27720543, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54452 (dále jen „organizátor“).

2) Doba a místo konání soutěže

Do soutěže je možné se přihlásit na základě oslovení ze strany organizátora anebo pořadatele, a to zasláním řádně vyplněné přihlášky v termínu od 10. 4. do 5. 5. 2017 („doba přihlašování do soutěže“). Soutěž probíhá v termínu od 5. 5. do 25. 5. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“), ve vybraných základních školách na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). Hlasování probíhá v termínu 31. 5. do 19. 6. 2017 (dále jen „doba hlasování“).

3) Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze právnická osoba – základní škola s adresou pro doručování na území České republiky, která obdržela od organizátora oznámení o konání soutěže spolu s přihláškou (dále jen "účastník" nebo "soutěžící").

Účastník se soutěže zúčastní tak, že zašle řádně a úplně vyplněnou přihlášku do soutěže v době přihlašování do soutěže a v době konání soutěže (rozhodující je otisk razítka na obálce) zašle jedno soutěžní dílo – výtvor žáků účastníka soutěže – základní školy na téma „Naše škola je COOL“ (dále jen „soutěžní dílo“). Soutěžní díla musí být zaslána na, a to na pevném datovém nosiči (DVD) na adresu organizátora soutěže:

Break Point Communications, s.r.o., Jiráskova 10, Vyškov, 682 01.
Obálka musí být označena heslem „SOUTĚŽ“.

Současně musí být soutěžní díla zaslána elektronickou formou, a to prostřednictvím online úložiště (např. www.wetransfer.com, www.uschovna.cz, a jiné), na kontaktní adresu kotolanova@bpoint.cz, předmět označen heslem „SOUTĚŽ“ a uvedeno jméno odesílatele – název ZŠ.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 1 (jedno) soutěžní dílo dle následujících požadavků:

  • video v časovém v rozsahu max. 3 minut
  • musí obsahovat název základní školy

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo se zaslanými soutěžními díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích a rovněž zveřejňovat kontaktní údaje o účastníkovi soutěže.

Pořadatel soutěže zároveň po obdržení zkontroluje všechny náležitosti přihlášky a posoudí zaslaná soutěžní díla, tj. automaticky vyřadí ta soutěžní díla, která jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru pořadatele mohou jinak poškodit soutěž nebo samotného pořadatele. O zveřejnění soutěžních děl rozhoduje dle svého uvážení pořadatel a není povinen toto rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat.

Do soutěže nebudou zejména zařazeny přihlášky vyplněné mimo dobu přihlašování do soutěže či přihlášky neobsahující veškeré údaje, soutěžní díla vytvořená mimo dobu konání soutěže či jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných přihlášek a zaslaných soutěžních děl.

Po obdržení poštovní zásilky se soutěžním dílem bude účastník informován o jejím přijetí e-mailem na uvedenou kontaktní adresu účastníka.

4) Výhry v soutěži

Výhry obdrží celkem 4 účastníci, kteří se soutěže zúčastnili v souladu s těmito pravidly. Výhra pro každého bude předána na adresu účastníka, uvedenou v přihlášce do soutěže, a to nejpozději do do 31. 8. 2017. Změna termínu je možná po domluvě mezi pořadatelem a účastníkem soutěže.

Výhry do soutěže, které budou uděleny na základě hodnocení odborné poroty:

  1. místo – Dotyková interaktivní tabule LEGAMASTER e-board touch 87“, včetně křídel pro popis fixem nebo křídou, zvedacího systému, dataprojektoru s krátkou projekční vzdáleností, včetně instalace.
  2. místo – Třídílná tabule triptych na zvedacím systému, libovolná kombinace ploch popis fixem nebo křídou, včetně instalace.

Výše uvedené výhry získají účastníci, kteří budou vybráni odbornou porotou, kterou bude tvořit dva zástupci pořadatele a zástupce organizátora. Ze všech zaslaných soutěžních děl, která plně odpovídají těmto pravidlům, vybere odborná porota 2 nejlepší soutěžní díla.

Odborná porota bude soutěžní díla posuzovat podle těchto hlavních kritérií:

  • Námět: Porota posoudí, zda námět soutěžního díla odpovídá tématu soutěže.
  • Originalita: Bude posuzována originalita zpracování videa na téma Naše škola je COOL a jeho nápaditost a invence.

Výhry do soutěže, které budou uděleny na základě hodnocení veřejnosti probíhajícího na stránkách Facebook/consulta.cz (album Moje škola je COOL 2017):

  1. místo – Dotyková interaktivní tabule LEGAMASTER e-board touch 87“, včetně křídel pro popis fixem nebo křídou, zvedacího systému, dataprojektoru s krátkou projekční vzdáleností, včetně instalace.
  2. místo – Třídílná tabule triptych na zvedacím systému, libovolná kombinace ploch popis fixem nebo křídou, včetně instalace.

Výše uvedené výhry získají účastníci, kteří budou vybráni na základě hlasování veřejnosti, a to celkem 2 soutěžní díla s největším počtem hlasů v termínu ukončení hlasování, a to 19. 6. 2017.

Všechna zaslaná soutěžní díla, která splní podmínky stanovená v těchto pravidlech soutěže, budou zveřejněna na internetových stránkách www.consulta.cz, a to od 31. 5. 2017, kde bude probíhat hlasování veřejnosti. Hlasovat v soutěži může každý na stránkách www.facebook.com/consulta.cz, a to v termínu od 31. 5. 2017 do 19. 6. 2017 do 12:00 (dále jen „doba hlasování“). Hlasování veřejnosti bude probíhat prostřednictvím udílení hlasů („like“) u jednotlivých soutěžních děl. Každý uživatel může udělit soutěžnímu dílu pouze jeden hlas.

Pořadatel bude po celou dobu hlasování průběžně dohlížet na regulérní způsob a průběh hlasování. Pořadatel si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy z hlasování vyřadit.

Dne 19. 6. 2017 ve 12:00 bude hlasování ukončeno a 2 účastníci, jejichž díla získají nejvyšší počet hlasů, budou vyhlášeni za vítěze a získají ceny.

V případě shodnosti hlasů rozhodne o výherci dané ceny dřívější řádná registrace do soutěže. Pokud by ani toto kritérium nebylo dostačující, vyhrazuje si pořadatel soutěže posoudit finálová soutěžní díla na tomto pořadí a s konečnou platností o výherci dané ceny rozhodnout.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry nelze směnit za hotovost. V případě nevyzvednutí výhry (neuskutečnění osobní schůzky ze strany výherce) nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherců, odpadá možnost převzít výhru bez nároku na náhradu.

Výherci, kteří byli vybráni odbornou porotou, a nebo byli vyhlášeni na základě hlasování veřejnosti, budou uvedeni v oznámení na internetových stránkách www.consulta.cz, a to nejpozději do 21. 6. 2017. Všichni výherci budou nejpozději do 28. 6. 2017 vyrozuměni e-mailem na jimi uvedené kontaktní adresy a následně telefonicky kontaktováni a bude s nimi smluven termín předání výhry, která bude předána nejpozději do 31. 8. 2017.

5) Autorská práva a prohlášení účastníků

Účastník odesláním soutěžního díla do soutěže poskytuje bezplatně pořadateli licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného soutěžního díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla a fotografií z předání výher vítězům soutěže, pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele a jeho výrobků. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů.

Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že v souvislosti se zasláním soutěžních děl se nejedná o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžních děl dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních děl do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost.

V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení stránek Facebook, na kterých soutěž probíhá, či narušovat nebo ohrožovat provoz této stránky.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez oznámení a jakékoli náhrady nezveřejnit soutěžní díla, která odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jeho výrobků a služeb nebo jsou jiným způsobem v rozporu s těmito podmínkami, případně se pořadatel rozhodne tato díla z jiných důvodu nezveřejnit či vyřadit z internetových stránek. Zejména se jedná o soutěžní díla porušující dobré mravy, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví či soutěžní díla, která jinak odporují právním předpisům atp. Pořadatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat na dotazy.

6) Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním soutěžního díla a přihlášky do soutěže uděluje účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže pořadateli jakožto správci, a to za účelem vyhodnocení soutěže, následně budou všechny osobní údaje zlikvidovány. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7) Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná soutěžní díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Soutěž „Naše škola je cool“ není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.