Informace o zpracování osobních údajů zákazníků | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
 • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Datum: 25.4. 2022

Úvodní informace

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících/ odběratelů zboží z nabídky CONSULTA BÜROTECHNIK v rámci přímého prodeje a/nebo prodeje prostřednictvím elektronického obchodu (E-Shopu), kteří jsou fyzickými osobami podnikateli a/nebo spotřebiteli (dále jen „Zákazníci“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.   

Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 253 27 101, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).  

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. (dále jen „Směrnice“). 

Zákazníci mají právo se na společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce
  CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
  Cukrovarská 519/20, 68201 Vyškov
 • elektronicky na e-mailovou adresu obchod@consulta.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 517 356 635
 • osobně na jednatele společnosti pana Michala Kalendu 


Zpracovatelé osobních údajů Správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele:

 • eBRÁNA s.r.o. (provozovatel E-Shopu CONSULTA BÜROTECHNIK; Webhosting)
 • Heureka Shoping s.r.o. (provozovatel portálu Heureka.cz)


Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

 • plnění kupní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících pro správce z daňových právních předpisů (zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty); 
 • účely tzv. přímého marketingu;
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – v případě jednání nebo předání zboží v provozovně Správce).


Správce oslovuje zákazníky pouze v rámci tzv. přímého marketingu, tj. bez toho, že by jim zasílal adresná obchodní sdělení, vyhodnocoval jejich nákupní historii nebo prováděl jiné činnosti ve formě profilování zákazníků.

V tomto směru společnost ani neprovozuje žádný zákaznický věrnostní nebo jiný program.

E-Shop

Společnost svým jménem obchodně provozuje elektronický obchod: E-Shop CONSULTA BÜROTECHNIK, jehož technickým provozovatelem je na bázi Webhostingu společnost eBRÁNA s.r.o.    

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování je:

 • plnění smlouvy, jednání o smlouvě;
 • plnění právních povinností správce;
 • oprávněné zájmy správce.


Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování
  • Informační ERP systém: adresní a identifikační údaje; 
  • E-Shop: webová aplikace;
  • Kamerový systém;
 • manuální zpracování
  • v listinné podobě: kupní smlouvy (včetně smluv ve zjednodušeném formátu: objednávky – potvrzení objednávek), dodací listy, daňové a účetní doklady.


Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:

 • jméno a příjmení, adresa sídla, resp. bydliště, IČO a DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.


Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu tří (3) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu.


Práva subjektů údajů

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).


Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz