ROBOTIS STEM 2 | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
 • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb ve společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb ve společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Datum: 25.4. 2022

Úvodní informace

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé"), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „ Nařízení"),

a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a  prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 253 27 101, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „ Správce").

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Dodavatelů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. (dále jen „ Směrnice").

Dodavatelé mají právo se na společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce: CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., Kontaktní místo pro osobní údaje, Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01;
 • elektronicky na e-mailovou adresu obchod@consulta.cz;
 • telefonicky na tel. čísle: +420 517 356 635;

· osobně na jednatele společnosti pana Michala Kalendu.

Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Dodavatelům smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů žádný jiný subjekt (zpracovatele).

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o  obchodní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících z  daňových právních předpisů;
 • ochrana majetku a bezpečnosti osob (obrazové záznamy z kamerového systému - při jednání a/nebo dodávkách zboží/ služeb).

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů ve smyslu článku 6  Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování

Informační ERP systém: adresní a  identifikační údaje dodavatelů;

Kamerové systémy;

 • manuální zpracování

v listinné nebo elektronické podobě: údaje z  obchodních smluv (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady.

Kamerový systém

Kamerový systém je společností CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. jako Správcem provozován v sídle/ provozovně společnosti ve Vyškově, a to jako systém vybavený funkcí: obrazového záznamu.

Kamerový systém je tvořen 8 kamerami, které jsou vhodně umístěny ke kontrole a monitoringu parkoviště, vlastního pozemku v okolí budovy a  klíčových vnitřních prostor.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • dotčené subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci (FOP), jakož i další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách sídla/ provozovny (návštěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné -  obrazové záznamy (obličeje, postavy);
 • místo uložení záznamů: přímo v  sídle/ provozovně;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: tři (3) dny ode dne pořízení záznamu
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahuzpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • popisné údaje - obrazové záznamy z  kamerového systému.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z  daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu tři (3) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu z kamerového systému.

Práva subjektů údajů

Dodavatelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut");
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz