Úvod Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb ve společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb ve společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Úvodní informace

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé"), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „ Nařízení"),

a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a  prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 253 27 101, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „ Správce").

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Dodavatelů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. (dále jen „ Směrnice").

Dodavatelé mají právo se na společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce: CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., Kontaktní místo pro osobní údaje, Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01;
 • elektronicky na e-mailovou adresu obchod@consulta.cz;
 • telefonicky na tel. čísle: +420 517 356 635;

· osobně na jednatele společnosti pana Michala Kalendu.

Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Dodavatelům smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů žádný jiný subjekt (zpracovatele).

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o  obchodní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících z  daňových právních předpisů;
 • ochrana majetku a bezpečnosti osob (obrazové záznamy z kamerového systému - při jednání a/nebo dodávkách zboží/ služeb).

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů ve smyslu článku 6  Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování

Informační ERP systém: adresní a  identifikační údaje dodavatelů;

Kamerové systémy;

 • manuální zpracování

v listinné nebo elektronické podobě: údaje z  obchodních smluv (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady.

Kamerový systém

Kamerový systém je společností CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. jako Správcem provozován v sídle/ provozovně společnosti ve Vyškově, a to jako systém vybavený funkcí: obrazového záznamu.

Kamerový systém je tvořen 8 kamerami, které jsou vhodně umístěny ke kontrole a monitoringu parkoviště, vlastního pozemku v okolí budovy a  klíčových vnitřních prostor.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • dotčené subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci (FOP), jakož i další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách sídla/ provozovny (návštěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné -  obrazové záznamy (obličeje, postavy);
 • místo uložení záznamů: přímo v  sídle/ provozovně;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: tři (3) dny ode dne pořízení záznamu
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahuzpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • popisné údaje - obrazové záznamy z  kamerového systému.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z  daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu tři (3) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu z kamerového systému.

Práva subjektů údajů

Dodavatelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut");
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

RSSRSS

Novinky

Beznadějně vyprodané vizualizéry máme opět SKLADEM

6. duben 2021
Pro distanční výuku se ve školství nejvíce osvědčily vizualizéry. Proč jsou lepší než běžná webkamera?

Nabídka přestavby na klíč

19. březen 2021
Školy a třídy jsou prázdné. Mnoho škol se rozhodlo tohoto času využít konstruktivně – modernizací učeben.

Rostlinolékařský pas

5. březen 2021

Archiv novinek