ANTI COVID - tekutá dezinfekce dle WHO na ruce, 5 l | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

VIR-KILL+ (ANTI COVID) - tekutá dezinfekce na ruce, 5 l

Alkoholový dezifekční roztok - 5l, bezoplachový. Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou. Cílový organismus: bakterie, plísně viry

Kód: 60586
Výrobce: TOPVET
Dostupnost:
Poslední 1 ks

Zboží odešleme: pondělí 4.12.2023i

Cena s DPH 699,38
Kč bez DPH 578
Koupit (ks):
Záruka 24 měsíců

Varianty produktu

Popis produktu

Alkoholový dezifekční roztok - 5l, bezoplachový. Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou. Cílový organismus: bakterie, plísně viry

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

Biocidní část štítku:
Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti bakteriím, virům, plísním
Nebarví. Nezapáchá. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

Obsahuje: biocidní účinné látky (PT1) ethanol 3 365 g, peroxid vodíku 210 g.

Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10 0C/+25 0C.
Skladovatelnost 30 měsíců

Parametry produktu

Záruka
24 měs.
Výrobce
TOPVET