Operační program Jan Amos Komenský: Šablony pro základní školy | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

Operační program Jan Amos Komenský: Šablony pro základní školy

Datum: 27.7. 2022

Operační program Jan Amos Komenský (2021 - 2027) navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014 – 2020). Cílem operačního programu Jan Amos Komenský je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání a rozvíjet znalosti a dovednosti každého jedince v současném dynamicky se měnícím světě.

V květnu letošního roku (2022) byla vyhlášena nová výzva pro MŠ a ZŠ s celkovým objemem 9 000 mil. Kč k čerpání.

Žádosti mohou MŠ a ZŠ podávat v aplikaci IS KP21+ v tomto období:

25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

Víte, že z těchto prostředků můžete nakoupit i ICT technologie?

Využití finančních prostředků dotace uvedené ve výzvě:

 Každá šablona má stanovenu svou hodnotu/cenu. Tato cena zohledňuje náklady pro realizaci šablony, např. osobní výdaje, pomůcky, případné administrativní náklady, vybavení sloužící k realizaci aktivit projektu apod.

U projektů s jednotkovými náklady neprokazuje příjemce skutečně vzniklé výdaje, nárok na proplacení prostředků z OP JAK vzniká v případě, že jednotky byly dosaženy v souladu s podmínkami právního aktu.

Prakticky to znamená, že při kontrole projektu s jednotkovými náklady Řídicí orgán OP JAK ani např. orgán finanční správy nebude kontrolovat účetní doklady.

Šablony základní školyPravidla pro účetnictví a dokladování jsou stanovena v kapitole 8 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

I když příjemce nevykazuje v projektu skutečně vzniklé výdaje, musí dodržovat právní předpisy ČR pro oblast daní, účetnictví atd., tedy vést účetnictví, či daňovou evidenci, ve které budou mj. zaznamenány finanční transakce hrazené z podpory (avšak nemusí být zaznamenány s přímou vazbou na projekt), podávat daňová přiznání pro daň z příjmů, DPH atd. Orgány finanční správy provádějí kontrolu dodržení daňových povinností (daň z příjmů, DPH apod.), vedení účetnictví atd. V tomto ohledu tedy mohou konstatovat pochybení u příjemce, které se však nebude týkat nedodržení podmínek poskytnutí podpory, ale bude znamenat porušení obecných povinností plynoucích z právních předpisů ČR.

Jednotkové náklady zahrnuté do žádosti o platbu jsou ze strany Řídicího orgánu (dále jen „ŘO“). považovány za způsobilé, pokud k nim jsou doloženy požadované výstupy, které splňují stanovená pravidla. Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Je na zvážení příjemce – školy/školského zařízení/PPP, na jaké konkrétní výdaje využije finanční prostředky při realizaci projektu.

Typickými výdaji, s ohledem na typy šablon, jsou např. výdaje na didaktické pomůcky, IT, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení, koordinaci a administraci projektu, náklady na archivaci apod.

Ve kterých šablonách byste mohli nové ICT využít?

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

  • projektová výuka (ve škole/mimo školu);
  • tandemová výuka;
  • vzdělávání s využitím nových technologií;
  • zážitková pedagogika;
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
  • aktivizující metody.

Jak mohou nové technologie zvyšovat kvalitu a inovovat vzdělávání na MŠ a ZŠ?

Nové technologie ve výuce nejčastěji označujeme jako ICT (z anglického Information and Communication Technologies). Používání informačních technologií a jejich začlenění do kurikula podporuje schopnost všech účastníků vzdělávání kriticky hodnotit digitální obsah, rozvíjet osobní kompetence v dynamicky se měnícím světě (zejména se zaměřením na on-line prostředí), rozeznávat relevantní informační zdroje od desinformačních, pracovat s informacemi a vytvářet obsah.

ICT dávají prostor inovativní přípravě studijních materiálů, které podporují kooperaci mezi žáky, jejich týmovou práci a vznik diskusních skupin. Možnost okamžitého zdroje aktuálních informací, přepisu dat z LCD displejů do zobrazovacích zařízení studentů (mobily, tablety) umožňuje také okamžitou zpětnou vazbu (feedback) na odvedenou práci všech zúčastněných (jak žáků, tak učitelů).

Pro inspiraci, jak mohou vypadat inovativní výukové metody pro 21. století výuky můžete využít publikaci PhDr. Ondřeje Neumajera, Ph.D. „Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21.století


Tento článek není právní výklad projektu, ale je inspirací pro zavedení inovativních forem výuky.

Zdroj: https://opjak.cz


Související články

Legamaster: produkty ohleduplné k lidem i k přírodě

Legamaster: produkty ohleduplné k lidem i k přírodě

Společnost Legamaster věří v hodnoty lidských práv, udržitelného rozvoje a ochrany přírodního prostředí. Jdeme příkladem v oblastech firemní odpovědnosti i odpovědnosti jedince. Vysoké nároky klademe nejen na sebe, ale také na naše dodavatele. Odmítáme spolupráci s obchodními partnery, kteří nesplňují náš náročný etický kodex. Jako firma bojujeme proti jakékoli diskriminaci...
Operační program Jan Amos Komenský: Šablony pro mateřské školy

Operační program Jan Amos Komenský: Šablony pro mateřské školy

Operační program Jan Amos Komenský (2021 - 2027) navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014 – 2020). Cílem operačního programu Jan Amos Komenský je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání a rozvíjet znalosti a dovednosti každého jedince v současném dynamicky se měnícím světě. V květnu letošního roku (2022) byla vyhlášena nová výzva pro MŠ a ZŠ...
Zrušení EET není konec pokladen

Zrušení EET není konec pokladen

I když již nebude povinná elektronická evidence tržeb, pokladny mají pro podnikatele stále přínos.
Michal Kalenda

Michal Kalenda

Co má Michal v Consultě na starost? Michal stojí ve vedení společnosti a má ji rád. Jak by taky ne, vždyť je jeho. Obvykle přijíždí mezi prvními a odjíždí mezi posledními. Během dne stihne asi deset malých káv bez mléka (protože se ve firmě traduje, že kafe a mlíko je do rakve víko) a nespočet dobře míněných rad směrem ke kolegům a kolegyním. Jeho břitký humor je ve firmě pověstný a dovede oživit...
Přichází umělá inteligence: znamená to konec školství?

Přichází umělá inteligence: znamená to konec školství?

Děti mohou zdarma a dokonce v českém jazyce využívat umělou inteligenci pro psaní prací. Učitelé nemohou být schopni rozlišit, že je práce napsaná robotem, nikoliv žákem. Takto vytvořenou práci ani není možné nijak dohledat a proto učitelé nezjistí, že je duplikát. Je to konec školství? A co si o tom myslí umělá inteligence?
Co dělají skvělí učitelé jinak? Výhody výuky s moderními technologiemi.

Co dělají skvělí učitelé jinak? Výhody výuky s moderními technologiemi.

Technologie pronikly do všech oblastí našeho života, ale jen málo pedagogů dokáže využít potenciál moderních technologií ve výuce. Přinášíme vám nový seriál na téma: Co dělají skvělí učitelé jinak.